כתב ויתור

מידע זה מסופק ללא אחריות, מפורשת או משתמעת, פרט לכך שהוא מאמין שהוא מדויק למיטב ידיעתה של Weadell Company Limited.המידע המוצג באתר זה קשור רק לחומר ספציפי המופיע כאן.Weadell Co., Ltd אינה נושאת באחריות משפטית לשימוש או הסתמכות על המידע.על המשתמש לבדוק כל המלצה בהקשר הספציפי של השימוש המיועד כדי לקבוע אם מתאים.